Prophesying Catalogue of Pushing Back by Zhijie Qiu